Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Wij zijn verheugd dat u onze website www.vitra-bad.fr bezoekt en stellen uw belangstelling voor onze onderneming op prijs. De bescherming van uw persoonsgegevens behoort tot onze voornaamste aandachtspunten. Persoonsgegevens zijn informatie aangaande de persoonlijke of materiële situatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn bijvoorbeeld de achternaam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum, maar evenzeer alle andere gegevens die met een identificeerbare persoon in verband gebracht kunnen worden.

Aangezien persoonsgegevens bijzondere wettelijke bescherming genieten, verzamelen wij die uitsluitend indien zulks noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van onze website en het leveren van onze diensten. Hiernavolgend verstrekken wij informatie inzake de persoonsgegevens die wij vergaren wanneer u onze website raadpleegt en hoe wij die gebruiken.

Onze praktijken op het vlak gegevensbescherming voldoen aan wettelijke bepalingen, inzonderheid die van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, federale Duitse wet inzake de gegevensbescherming), het Telemediengesetz (TMG, Duitse wet inzake telecommunicatiemedia) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Wij verzamelen, verwerken en registreren uw persoonsgegevens uitsluitend indien zulks noodzakelijk is voor het beschikbaar maken van deze website alsook onze inhouden en diensten, voor de verwerking van orders en in voorkomend geval voor het uitvoeren van bestellingen/contracten; dit echter enkel indien er een gerechtvaardigd belang bestaat in de zin van artikel 6, paragraaf 1, eerste lid, punt f) van de AVG of in geval van een andere autorisatie. Enkel indien u ons voorafgaandelijk uw instemming hebt verleend, worden uw gegevens voor andere doeleinden gebezigd die in de instemming nauwkeurig omschreven zijn, bijvoorbeeld voor het verzenden van marketinginformatie via de nieuwsbrief.

1. Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, paragraaf 7 van de AVG
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, andere nationale wetgeving van de lidstaten alsmede andere bepalingen betreffende de gegevensbescherming is:

VitrA Bad GmbH
Agrippinawerft 24
50678 Keulen

E-mail: info(at)vitra-bad(dot)de
Tel.: +49 (0) 221 / 277 368 0
Fax: +49 (0) 221 / 277 368 - 500

2. Naam en adres van de functionaris voor de gegevensverwerking
Felicitas Berger
TÜV SÜD Sec-IT GmbH, Ridlerstraße 57, 80339 München
E-mail: felicitas.berger(at)tuev-sued(dot)de

3. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden
Bij iedere raadpleging van onze website krijgt ons systeem automatisch toegang tot de gegevens en informatie van het gegevensverwerkende systeem van de computer waarmee de website bezocht wordt. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

Omvang van de gegevensverwerking
(1) Informatie betreffende het type browser en de gebruikte versie
(2) Besturingssysteem van het toestel waarmee de website bezocht wordt
(3) IP-adres van het toestel waarmee de website bezocht wordt
(4) Datum en tijdstip van de toegang
(5) Webpagina’s en resources (afbeeldingen, bestanden, andere inhouden) die op onze website geraadpleegd worden
(6) Websites van waarop het systeem van de gebruiker toegang tot onze website krijgt (gevolgd door de URL van de vorige bezochte website)

Voornoemde gegevens worden in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Er vindt geen enkele registratie hiervan plaats met de persoonsgegevens van een concrete gebruiker, derwijze dat er geen identificatie van de individuele gebruikers van de website plaatsgrijpt.

4. Automatische controle van de solvabiliteit / kredietwaardigheidsscore
In geval van een verwachte prestatie behouden wij ons het recht voor een automatische solvabiliteitscontrole aan te vragen die gebruikmaakt van wiskundige en statistische procedés, uitgevoerd door een of meerdere hiernavolgend vermelde bedrijven, teneinde ons gerechtvaardigd belang veilig te stellen. De hiernavolgende dienstverlener levert ons informatie aangaande de statistische waarschijnlijkheid van betalingsachterstand. De informatie aangaande de solvabiliteit kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten die berekend worden aan de hand van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische procedés. Een verscheidenheid aan kenmerken, zoals de inkomsten, het adres, het beroep, de burgerlijke staat en betalingsantecedenten, maakt het mogelijk conclusies te trekken met betrekking tot het risico voor toekomstig uitvallen van de betaling zijdens de klant. Het resultaat wordt uitgedrukt als een betalingswaarde (score genaamd). De aldus verkregen informatie dient als vertrekpunt voor onze beslissing om een contract aan te gaan, uit te voeren of op te heffen. Desalniettemin is de keuze voor een van de voorgestelde betalingsmodaliteiten niet van zulke informatie afhankelijk. De mogelijkheden voor bezwaar en wissen zijn afhankelijk van de relevante algemene bepalingen met betrekking tot het recht van bewaar en wissen krachtens het recht op bescherming van de gegevens, die hiernavolgend beschreven zijn in deze privacyverklaring. Ziehier de gegevens:

5. Statistische evaluatie van de bezoeken aan deze website – webanalyse (webtracering)
Wij verzamelen, verwerken en registreren de volgende gegevens bij het bezoek aan deze website of aan afzonderlijke bestanden van de website: IP-adres, website van waarop het bestand geraadpleegd werd, naam van het bestand, datum en tijdstip van het bezoek, volume van de verzonden gegevens en kennisgeving van een gelukt bezoek (weblog). Wij gebruiken voorzegde toegangsgegevens uitsluitend in niet gepersonaliseerde vorm met het oog op een continue verbetering van ons internetaanbod en statistieken.

Voorts gebruiken wij de volgende analyse-instrumenten om de bezoeken aan deze website te evalueren:

6. Integratie van externe webdiensten en verwerking van de gegevens buiten de EU
Op onze website gebruiken wij actieve JavaScript-inhouden van externe leveranciers, te weten webdiensten. Door onze website te bezoeken verkrijgen de voornoemde externe leveranciers in voorkomend geval persoonsgegevens aangaande uw bezoek aan onze website. In voorkomend geval is het mogelijk dat de gegevens in dit kader buiten de EU verwerkt worden. U kunt dit verhinderen door een JavaScript-blocker te installeren, bijvoorbeeld de browserplug-in ‘No Script’ (www.noscript.net), of door JavaScript in uw browser uit te schakelen. Dit kan de werking van de websites die u bezoekt inperken.
Wij gebruiken de volgende externe webdiensten:

 

7. Informatie omtrent het gebruik van cookies

8. Veiligheid en bescherming van gegevens, communicatie per e-mail
Tijdens het verzamelen, registreren en verwerken worden uw persoonsgegevens derwijze beschermd door technische en organisatorische maatregelen dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Complete veiligheid van de gegevens tijdens niet-geëncrypteerde e-mailcommunicatie met onze informatiesystemen kunnen wij niet garanderen; bijgevolg raden wij u geëncrypteerde communicatie of het gebruik van de post aan om zeer vertrouwelijke informatie te verzenden.

9. Intrekking van de instemmingen – inzage in de gegevens en verzoeken tot aanpassing – wissen en blokkeren van gegevens
U hebt het recht op gratis inzage in uw opgeslagen gegevens binnen een redelijke termijn, alsook het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens op ieder moment. Indien zulks niet strijdig is met de wettelijke bepalingen, zullen wij uw gegevens op uw eerste verzoek wissen. U kunt te allen tijde de verleende instemming met het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. U kunt gaarne te allen tijde uw verzoeken om inzage, wissen en correctie van uw gegevens, alsook uw suggesties, naar het volgende adres sturen:

VitrA Bad GmbH
Agrippinawerft 24
50678 Keulen

E-mail: info(at)vitra-bad(dot)de
Tel.: +49 (0) 221 / 277 368 0
Fax: +49 (0) 221 / 277 368 - 500

10. Recht op draagbaarheid van de gegevens
U hebt het recht te eisen dat wij u de persoonsgegevens die u naar ons hebt doorgestuurd in een gestructureerd, courant gebruikt en machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen. Voorts mag u eisen dat wij de voornoemde gegevens onmiddellijk volgens uw instructies naar een derde doorsturen, zo de verwerking op een instemming overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, punt f) van de AVG of artikel 9, paragraaf 2, punt a) van de AVG, dan wel op een contract overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, punt b) van de AVG berust, en indien wij de verwerking in het kader van een automatische gegevensverwerking uitvoeren.

Wanneer u het voornoemde recht op draagbaarheid van de gegevens uitoefent, hebt u het recht om te bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere functionaris voor de gegevensverwerking worden doorgestuurd zo dit technisch mogelijk is. Rechten en vrijheden van andere personen mogen hierdoor niet aangetast worden.

Het recht op draagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens in het openbaar belang of die vereist zijn voor het uitoefenen van het openbare gezag waarmee de functionaris voor de gegevensbescherming is bekleed.

11. Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit conform artikel 77, paragraaf 1 van de AVG
In zoverre u vermoedt dat uw gegevens op onze website op onrechtmatige wijze verwerkt worden, kunt u uiteraard eisen dat deze kwestie langs juridische weg wordt opgehelderd. Desniettegenstaande kunt u zich tot een toezichthoudende autoriteit wenden. U hebt het recht een klacht neer te leggen in de lidstaat waarin uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werkplaats en/of de plaats waar de inbreuk zou hebben plaatsgevonden zich bevindt; u kunt zich dus tot de toezichthoudende autoriteit in de voornoemde plaatsen wenden. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is neergelegd, informeert u omtrent de voortgang en de uitkomst van uw aanvraag, met inbegrip van de mogelijkheid tot gerechtelijk verhaal krachtens artikel 78 van de AVG.

Aangemaakt door:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de

Selecteer alstublieft een taal

Nederlands

Veuillez choisir une langue

Français
Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie omtrent de gegevensbescherming.
Niet toestaan Toestaan